Haanimiihhi nõvvokoda

Haani keelehEesti keelesLīvõ kīelkõksEnglish

Haanimiihhi nõvvokoda um vabatahtlinõ ütisüs, kohe ummaq kogonuq meheq, kiä pidäväq tähtsäs muistõhavvadsõ Haanimaa elo- ja mõttõviit. Haanimiihhi nõvvokoda taht avitaq jovvulidsõ perändüskultuuri ja ummi kimmähe juurdunuisi kombidõga Haanimaal vahtsõst herädäq.

Tegemiseq. Haanimiihhi nõvvokoda korjas ja jaga tiidmist hindäperi elo, haani keele, kombidõ ja käsitüü elohn ja väehn pidämises. Nõvvokoda pidä tähtsäs luudu hoitmist ja pühhipaiko kaitsmist ni vahtsõstluumist. Nõvvokoda taht ummi tegemiisi mano haardaq nuuri, et näile näüdädäq ja vahtsõst avvo sisse nõstaq Haanimaa muistõhavvatsit kombit ja eloviit. Nõvvokoda um sisse sõknuq Haanimaa oppamisõ raa (Imärada), midä kävvehn või egä huvilinõ ütehn haanikeelidse saatjagaq Haanimaa luudut ja vanno tiidmiisi tundma oppiq. Sügüsest 2009 alost’ Haanimiihhi nõvvokua ja Võro Instituudi ütitsel iistvõtmisõl tüüd Eesti edimäne keelepesä.

Luguhus. Haanimiihhi nõvvokua iistvõttõhn um sündünüq ainulinõ luguhus “Legend’ Haanimaast ja Ilmasambast”, kohn kõnõldas edimäst kõrda ilmamuna sümboligaq köüdetüt Haanimaa saamisluku. Kunstnik Epp Margna um luguhusõ pandnuq vägevide saarnõidsi plankõ pääle ni tuud um paari aastaga seehn näüdät mitmõhn paigahn Eestihn, a taa um joudnuq ka liivlaisi maalõ. “Legendi Haanimaast ja Ilmasambast” um aogaq tävvendeld ni taa rändäs kimmähe edesi.

Pinokoda. Haanimiihhi nõvvokua pinokota um nätäq olnuq nii Haanimaal ku kavvõmbahn. Nõvvokua meheq käüväq iks sündmüisil ja ütleseq uma sõna sekkä ettevõtmiisil, miä avitasõq hoitaq ja avvo sisse nõstaq perändüskultuuri ja hindäperi ello. Haanimiihhi nõvvokoda um ütehn kõnõlnuq Võromaa visioonikonvõrendsil ja mitmil muil mõttõtalossil.

Ütistüü. 2005. aastaga hainakuuhn sõlmõq Haanimiihhi nõvvokua ja Seto Kuningriigi Kroonikogo iistkõnõlõjaq katõ muistidsõ naabri Setomaa ja Haanimaa vaihõl tõõnõtõõsõ avvostamisõ kokkoleppe. Taa oll’ aoluulinõ sündmüs, tuust aost pääle um põlitsidõ maiõ Setomaa ja Haanimaa vaihõl sisse säet ammõtlinõ läbikäümine paprõhe kirotõt. Nõvvokoda um naanuq säädmä lähkümbät läbikäümist ka liivlaisi ja tõisi põlitsidõ rahvidõ iistkõnõlõjidõgaq.

Ligipäsemine. Haanimiihhi nõvvokual um aastidõgaq tegemiisi mano tulnuq – ku vaia, püvvämiq iks avitaq hüä sõnagaq vai löömiq käeq külge. Nõvvokua miihhigaq saa kõnõldaq telefonildõ või kirotaq näile e-postigaq: Haanimiihhi nõvvokua vanõmb Hollo Agu (tel 559 67958), Haanimiihhi nõvvokua adjutandi asõmik Vodi Kalmer (tel 565 5088, kalmer.vodi@haanimaa.ee).